Мілітарні ігри

Мілітарні ігри

Мілітарні ігри та змаги – це ефективні практики роботи з дітьми та молоддю в напрямку формування оборонної свідомості і готовності стати на захист України через різноманітні ігрові технології навчання та змагальний метод підсумкового оцінювання набутих компетенцій з початкової військової підготовки та фізичного загартування.

Формування соціально активної особистості, зокрема при гартуванні психологічної стійкості і фізичної витривалості, вимагає використання нестандартних форм педагогічної взаємодії інструктора (викладача) з вихованцем (курсантом). Однією з таких форм є гра як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього захисника України.

Головною метою навчальних ігор є формування в майбутніх захисників України уміння поєднувати теоретичні знання з практичними навиками. Вихованець (курсант) зможе оволодіти необхідними вміннями і навичками з військової підготовки лише тоді, коли сам достатньою мірою виявлятиме до них інтерес і докладатиме певних зусиль, тобто поєднуючи знання, здобуті на теоретичних заняттях (заходах), самостійно, з розв’язанням конкретних практичних задач і успішним виконанням ситуативних завдань.

Ігрові методи багатопланові, і кожен з них у той чи інший спосіб сприяє виробленню певної навички. Кожна гра може нести завдання як набуття вмінь і навичок, так і перевірку (контролю) рівня застосування вихованцем (курсантом) їх в практичній площині.

Основні види ігор, які практикують в ГС ВОВПО при роботі з дітьми та молоддю:

Ігри-вправи.  Застосування цього методу сприяє активізації певних психічних процесів, закріпленню знань, перевірці їх якості, набуттю навичок. Їх проводять на заняттях.

Для прикладу в спілці активно використовуються: військово-спортивна гра «Влучний стрілець», історико-краєзнавча гра «Відун» тощо.

Ігрова дискусія. Вона передбачає колективне обговорення спірного питання, обмін думками, ідеями між кількома учасниками. Основним призначенням цього методу є виявлення відмінностей у тлумаченні проблеми і встановлення істини в процесі товариської суперечки. Цей метод навчання дає змогу, проаналізувавши суть явища чи процесу, з існуючих варіантів рішень вибрати оптимальний.

Для прикладу в спілці активно використовуються: інтелектуальна гра «Історичний диспут», інтелектуально гра «Дебати».

Ігрова ситуація. Основою цього методу є проблемна ситуація. Він активізує пізнавальний інтерес у здобувачів знань, спрямовує на встановлення зв’язку теорії і практики з теми, що вивчалася або вивчається: вміння аналізувати, робити висновки, приймати рішення у нестандартних ситуаціях. Цей метод спонукає здобувачів знань до діяльності на основі певної ситуації, яка ґрунтується на необхідній сукупності знань, умінь і навичок, якими повинні вони оволодіти. В більшості ситуативні ігри зустрічаються при освоєнні навчальних предметів: тактика, орієнтування та виживання.

Для прикладу в спілці активно використовуються: тактичні ігри з застосуванням лазертагу, страйболу чи пейнтболу; тактична гра «Сполох»; пошукова гра «Врятувати пілота», тощо.

Рольова гра. Вона дає змогу відтворити будь-яку ситуацію в “ролях”. Рольова гра спонукає учасників усвідомлювати себе вже не просто як здобувачів знань, які відтворюють перед колективом зміст вивченого матеріалу, а як осіб, які мають певні права та обов’язки і несуть відповідальність за прийняте рішення. У процесі рольової гри здобувач знань долає психологічний бар’єр спілкування, де учасники надають один одному допомогу, підтримку, створюючи атмосферу, яка сприяє засвоєнню нового матеріалу, оволодінню ними певним видом діяльності.

Для прикладу в спілці активно використовуються: настільна гра «Криївка», навчально-рольова гра «Блок-пост», тощо.

Змагальна гра, змаги. Цей метод орієнтований на навчання без примусу. Його характерна особливість – обов’язкова присутність змагальної діяльності двох протиборчих сторін, що вимагає від учасників прояви максимальних психологічних, фізичних та інтелектуальних зусиль, прагнення здобувачів знань добитися перемоги при дотриманні обумовлених правил.

Для прикладу в спілці активно використовуються: військово-спортивна гра «Майбутній воїн», «Бойова готовність», військово-патріотична гра «Юний розвідник України», «Юний десантник», «Кубок Боривітру», тощо.

Комплексна навчальна гра. Це навчально-практичне заняття, яке передбачає моделювання діяльності підлеглих і командирів визначених підрозділів щодо розв’язання складної проблеми, прийняття певного рішення, пов’язаного з управлінням військовим колективом щодо виконання певних різноманітних завдань. Вона дає змогу учасникам збагнути і подолати суперечності між абстрактним характером предмета навчально-пізнавальної діяльності і реальним предметом професійної діяльності захисників України.

Для прикладу в спілці активно використовуються: всеукраїнська військово-патріотична гра «Джура», всеукраїнська військово-патріотична гра «Вояцький дух» тощо.

Комп’ютерні ігри. Нові інформаційні технології навчання – це ефективна методологія і технологія навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів. Впровадження активних методів навчання із застосуванням ЕОМ пов’язане з необхідністю створення якісної імітаційної моделі процесів та об’єктів. За допомогою імітаційного моделювання можна відносно легко враховувати різноманітні ситуації та ефективні способи вирішення навчально-бойових завдань. Найкраще використовуються тактичні симулятори та стратегії, симулятори з вогневої підготовки та управління малими підрозділами, БПЛА тощо.

На сьогодні процес широкого впровадження ігрових методів навчання є актуальним, ефективним та потребує значного матеріального забезпечення, що громадські організації самостійно не завжди мають.